Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Meneer Evenhuis (KvK Zeeland 22046476), ook handelend onder Hoplala en Eerste Hulp Bij Bierongeluk. Deze versie: juni 2014.

Artikel 1. Definities
1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
3 Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4 Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5 Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2  Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

3  Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes
1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld of anderzins is overeengekomen.
2 Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de eventuele meer- of minderkosten daarvan op basis van nacal- culatie verrekenen met de opdrachtgever. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever tussentijds van eventu- eel ontstane meer- of minderkosten op de hoogte te brengen, tenzij anders is afgesproken en voor zover deze geen gevolg zijn van wijzigingen in de opdracht.

3  Overschrijdingen van offertes tot 10% van het offertebedrag worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

4  Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan -voor zover daarmee in overeenstemming- van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en Betalingen
1 Alle prijzen zijn exclusief Btw en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2  De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen, die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan, met de opdrachtgever te verrekenen.

3  Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

4  Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen
1 een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

 1. 2  De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
 2. 3  De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
 3. 4  wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de op-

  drachtnemer te worden meegedeeld. worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening

  van de opdrachtgever.

 4. 5  De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
 5. 6  Alle eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste c.q. ten gunste

  van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is niet verplicht de opdrachtgever tussentijds van dergelijke kosten op de

  hoogte te brengen.

 6. 7  wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer

  buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

ArtiKEl 6. De uitvOering vAn De OvereenkOmst
1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de

opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 1. 2  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van vol- ledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, materialen, correcties, beoordelingen en akkoorden.
 2. 3  een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strek- king, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst nadrukkelijk anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de nadrukkelijk opgegeven en afgesproken termijn, met inacht- neming van het in lid twee bepaalde, schriftelijk in gebreke te stellen.

4  tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoor- delen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

 1. 5  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gele genheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van de tekst en/of het ontwerp te controleren en goed te keuren. indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven,dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hier boven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 2. 6  klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 3. 7  indien geheimhoudig gewenst is, maakt de opdrachtgever dit voor uitvoering van de opdracht kenbaar aan de opdrachtnemer. Deze draagt dan zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 4. 8  elke opdracht is inclusief twee proefrondes en een laatste proef voor akkoord. iedere volgende op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs op basis van nacalculatie in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze extra proeven in de prijs zijn inbegrepen.
 5. 9  indien is overeengekomen dat een opdracht alleen uit ontwerp of alleen uit tekst bestaat, wordt correctiewerk in een niet-overeengekomen werksoort altijd naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

10De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de opdrachtnemer en/of een toeleve- rancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd schriftelijk of per e-mail goedgekeurd aan de opdrachtnemer terug te zenden.

11goedkeuring van de proeven in schrift of per e-mail door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtne- mer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

12De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

ArtiKEl 7. inschAkelen vAn DerDen
1 tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van de tekst

en/of het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdracht- nemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

2 indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdracht- gever offertes aanvragen.

 

 1. 3  indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
 2. 4  het is de taak van de opdrachtgever om zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden van toeleveranciers. Deze voorwaarden kan de opdrachtgever opvragen bij de opdrachtnemer, die zich verplicht deze gegevens te ach- terhalen bij de toeleverancier en aan de opdrachtgever te verstrekken.

ArtiKEl 8. BetAlingstermijn
1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangege-

ven termijn van 14 dagen.

 1. 2  De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdruk-

  kelijk schriftelijk is uitgesloten. uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende

  leden genoemde kosten betreffen.

 2. 3  Drukkosten, commercialproductie- en (ether)mediakosten, advertentiekosten en productiekosten voor websites

  dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer

  tot betaling van deze kosten verplicht is.

 3. 4  Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen dienen voor het moment van verzending/ver-

  spreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.

 4. 5  De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling

  een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

 5. 6  indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer

  voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag

  verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.

 6. 7  Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de

  opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,– per vordering bedragen.

ArtiKEl 9. OPschOrting, stAking en OntBinDing
1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de op-

drachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankga- rantie.

 

 1. 2  Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd of afgerond, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdracht- gever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer ge- sloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 2. 3  De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtge- ver.
 3. 4  Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden on- verlet. Daarenboven is de opdrachtnemer in dat geval gerechtigd van de opdrachtgever vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever te vorderen en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

ArtiKEl 10. levertijDen
1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet- tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nako- ming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

2 levertijden van toeleveranciers kunnen nooit door de opdrachtnemer worden gegarandeerd. De opdrachtnemer draagt dan ook in geen enkel opzicht verantwoordelijkheid voor niet-tijdige levering door toeleveranciers en moge- lijke hinder en/of schade die de opdrachtgever daardoor mocht ondervinden (vergelijk artikel 7.1).

ArtiKEl 11. levering Drukwerk
1 Op levering van drukwerk en andere mediadragers/reclameuitingen door of middels de opdrachtnemer zijn altijd

de voorwaarden van de toeleverancier in kwestie van toepassing. Op het gebied van onderzoek bij aflevering en

afwijkingen prevaleert het bepaalde in dit artikel echter boven de voorwaarden van de toeleverancier.

 1. 2  De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de toeleverancier de overeen-

  komst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

 2. 3  De toeleverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugde- lijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. gezien het in artikel 10 gestelde, kan mogelijke niet- tijdige levering van de nieuwe, deugdelijke prestatie nimmer reden zijn af te zien van het recht op het stellen van deugdelijke prestatie in plaats van een ondeugdelijke.
 3. 4  De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is ge- bleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

 

 1. 5  indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijk- heid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de toeleverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
 2. 6  De prestatie van de toeleverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het ge- leverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 3. 7  Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde drukwerk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 4. 8  Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel be- paalde zaken betreft.
 5. 9  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, zoals kleurverschillen of kleine afwijkingen in papiersoorten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

10 meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: oplage tot 20.000 eenheden: 10%; oplage van 20.000 en meer: 5%. ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is even- wel steeds een percentage van 10% toegestaan. het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

ArtiKEl 12. reclAmes, klAchten en Bewijs
1 ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte

werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen

van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

 1. 2  ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijker-

  wijs geconstateerd hebben kunnen worden.

 2. 3  reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij

  de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opge-

  schort.

 3. 4  na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtge-

  ver zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

 4. 5  Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

 

ArtiKEl 13. AAnsPrAkelijkheiD en vrijwAring DerDen
1 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een

derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart. De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere mate- rialen, zoals fotografie, logo’s, huisstijlen, illustraties, etc., die aan de opdrachtnemer ter verwerking zijn voorgelegd.

ArtiKEl 14. exOnerAtie
1 indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van

de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

 1. 2  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.
 2. 3  De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of ge- gevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

ArtiKEl 15. OvermAcht
1 in geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of ge-

deeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornis- sen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en ande- re buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

ArtiKEl 16. intellectueel eigenDOm, geBruik, licentie en nAAmsvermelDing
1 wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtne-

 

mer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de tekst en/of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de tekst en/of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens beston- den. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

 1. 2  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd de tekst en/of het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. in geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van de voorlopige of definitieve teksten en/of ontwerpen, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 2. 3  het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (vol-

  ledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele

  opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn

  met de redelijkheid en billijkheid.

 3. 4  De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de tekst en/of

  het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 4. 5  Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige an-

  dere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wet- telijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

 5. 6  De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het vijfde lid en overigens in overeenstem- ming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aan- spraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

 

7 Bij auteursrechtelijk beschermde werken heeft de opdrachtnemer recht op naamsvermelding, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van
de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer brengen en de opdrachtnemer moet deze bezwaren aanvaarden. het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan in uitzonderlijke gevallen eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

ArtiKEl 17. BevOegDe rechter
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloei-
sel zijn, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Terug